Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOSPY.PL 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zmianie ulega Regulamin sklepu internetowego www.gospy.pl. Dodano pozycję § 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Włascicielem sklepu internetowego GOSPY.PL znajdującego się pod adresem WWW.GOSPY.PL jest firma Nexus Jarosław Gaładykz siedzibą w Garwolinie przy ul. Różanej 15, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 000869588/2012.
 2. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 3. Oferta sklepu internetowego GOSPY.PL ważna jest na terenie całej Polski.
 4. Sklep GOSPY.PL realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych warunki zamówienia uzgadniane są indywidualnie.
 5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie GOSPY.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych.

§2. Definicje i objaśnienia

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.gospy.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez GOSPY.pl
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 4. Newsletter – ulotka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez GOSPY.pl, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 5. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 7. Salon GOSPY.pl– tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu.
 8. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§3. Rejestracja i dane osobowe

 1. Akceptując niniejszy regulamin poprzez uruchomienie linku znajdującego się w mailu otrzymanym od firmy GOSPY.pl bądź klikając w „checkbox”  znajdujący się nas stronie www.gospy.pl w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia, oznaczający akceptację regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przesłanie newslettera i informacji marketingowych od firmy GOSPY.pl na pozostawiony przy rejestracji konta adres e-mail poprzez kliknięcie w "checkbox" znajdujący się na stronie www.gospy.pl w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy składania zamówienia. Klikając powyższy "checkbox" Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych i handlowych drogą elektroniczną  zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§ 4 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.GOSPY.pl.
 2.  Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na stronie produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar i rozmiar, wersję produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach i wersjach;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
 4. Po wybraniu sposobu płatności i sposobu dostawy i naciśnięcie przycisku "Podsumowanie" Klient przechodzi do etapu logowania lub rejestracji.
 5. W momencie klilnięcia przycisku "Złóż zamówienie" dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym www.gospy.pl a Klient wyraża zgodę na zapłatę ceny wraz z kosztem przesyłki zgodnie z wybranym przez Klienta zamówieniem.

 

§ 6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 4. Jeżeli Sklep Internetowy nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu lub innych niezależnych od Sklepu Internetowego przyczyn - niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zaproponuje inny produkt o takich samych właściwościach, przeznaczeniu oraz cenie oraz poinformuje Klienta o możliwości niewyrażenia zgody na przyjęcie towaru zastępczego i odstąpienia od umowy. Sklep internetowy zwraca wszystkie środki pieniężne jakie Klient wpłacił do momentu decyzji o odstąpieniu od umowy.

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres GOSPY.pl, ul. Wazów 8a, 01-986 Warszawa lub mailowo (sklep@gospy.pl).

2. Adres wysyłki towaru do naprawy: GOSPY.pl, ul. Wazów 8a , 01-986 Warszawa

3. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@gospy.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego rekomendujemy podanie w formularzu reklamacji danych::
*imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
*datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
*przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
*wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego którego wzór znajduje się pod poniższym linkiem:

   >> Formularz reklamacyjny GOSPY.pl <<

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację z prośbąo jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Sprzedający rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia przez Klienta.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 § 6.Zwrot towaru - odstąpienie od umowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie GOSPY.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie od odstąpieniu od umowy można również złożyć za pomocą poczty e-mail wysyłając wypełniony formularz pod adres: sklep@gospy.pl z zachowaniem powyższego terminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod poniższym linkiem:

 >> Formularz odstąpienia od umowy<<

3.7. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym w przypadku kosztów dostarczenia rzeczy kwota zwrotu jest równa kwocie zwykłej, najtańszej formy dostarczenia rzeczy oferowanej przez Sprzedawcę.

§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Nexus Jarosław Gaładyk (www.gospy.pl), będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: sklep@gospy.pl

§ 8 Kwestie prawne

Niewłaściwe użytkowanie niektórych produktów z naszej oferty może naruszać prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego. Firma Nexus Jarosław Gaładyk nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem używanie produktów zawartych w ofercie.

Dz.U.97.88.553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Art. 265.

 • § 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę państwową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesiecy do lat 5.

 • § 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawnioną osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesiecy do lat 8.

 • § 3. Kto nieumyslnie ujawnia informacje określoną w § 1, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 266.

 • § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 • § 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informacją, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 267.

 • § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 • § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.

 • § 3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie.

 • § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 268.

 • § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 • § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • § 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 • § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 269.

 • § 1. Kto, na komputerowym nośniku informacji, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub administracji samorządowej albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne gromadzenie lub przekazywanie takich informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 • § 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając nośnik informacji lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące automatycznemu przetwarzaniu, gromadzeniu lub przesyłaniu informacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw konsumenckich.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 25.12.2014 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o konrakt e-mail: sklep@gospy.pl


Projekt i realizacja 2014 DiH.pl